دامن ها وپیراهن

۱۴۰۰/۰۵/۰۸

 پیراهن عروسکی
پیراهن عروسکی کوتاه وچین دار که خط کمرآن زیر سینه قرار دارد.
یقه این پیراهن معمولاگرداست وخیلی بازنیست ؛بااین حال جذاب و فریبنده است.
اگر سعی دارید شکم خود را پنهان می کنید،پیراهن عروسکی کاملا مناسب شماست.
اما اگراندامی سیب شکل دارید،احتیاط کنید.
این نوع پیراهن مخصوص افراد لاغروقدبلندومعمولا مناسب جوان ترهاست؛بنابراین اگرمی خواهید چنین پیراهنی بپوشید سن تان رانیزمد نظرداشته باشید.


پیراهن فون:پیراهن فون درناحیه کمرچسبان واندامی است وازکمربه پایین گشاد می شود.
این مدل به هرکسی می آیدبه خصوص برای افرادی که می خواهند نگاه دیگران راازباسن وران خود منحرف کنند،بهترین انتخاب است.
بنابراین اگراندامی گلابی شکل دارید یافقط می خواهید این ناحیه راپنهان کنید،پیراهن فون گزینه ای عالی است.


پیراهن مجلسی:پیراهن مجلسی انواع مختلفی دارد.
ازجمله پیراهن مشکی کوتاه وتقریبا مناسب هرموقعیتی است.
ممکن است استفاده ازاکسسوری،زیبایی این پیراهن راکم کندیا آن راشیک ترجلوه دهد.
بلندی پیراهن های مجلسی معمولاتازانو است،مگراینکه مدلش تازیرزانو باشد؛یعنی تاوسط ساق پا
برسد.
این نوع پیراهن هاممکن است بی بند،بدون آستین،آستین بلند یا آستین کوتاه باشند.
از آن جا که مدل های مختلفی ازاین نوع پیراهن وجود دارد به راحتی می توانید پیراهن مجلسی متناسب باتیپ بدنی تان بیابید.


پیراهن امپراتوری:خط کمر این نوع پیراهن درست بالای خط کمرطبیعی وزیر سینه قرارمی گیرد.
طول پیراهن امپراتوری مانند پیراهن عروسکی ممکن است درهراندازه ای باشد ونیازی به چین دوزی ندارد ومی خواهند آن رابرجسته نشان دهند.
به علاوه،خط کمرطبیعی شماراکاملاپنهان می کند.
بنابراین اگرایراد اندامی شمادرقسمت شکم،کمر،باسن یازیرخط سینه است.این پیراهن می تواند آن راپنهان کند.


لباس شب:لباس شب را که معمولا بلنداست وتاروی زمین کشیده می شود.
می توان درمهمانی ها یامناسبت های رسمی پوشید.از آن جاکه این نوع پیراهن ها منحصربه یک تیپ بدنی نیست،باید بتوانید یک لباس شب شیک وزیبابرای خود بیابید.
فقط لازم است ازمقررات شکل اندام پیروی کرده ولباسی متناسب باتیپ بدنی تان پیداکنید.
لباس شب می تواند باشد یاتزییناتی مانند تور یاپولک ومنجوق داشته باشد.تمام این به سبک شخصی هرفرد بستگی دارد.


سارافون:پیراهنی بی آستین است که روی یک تی شرت،بلوز یاپیراهن کش باف پوشیده می شود.
قدسارافون متفاوت است ولی بلندی بیشترآن تاروی زانواست واغلب باکفش بامپ یابوت ساق بلند پوشیده می شوند.برش این پیراهن صاف است وهرکسی می تواند آن رابپوشد.


پیراهن کوتاه(مینی):هرپیراهنی که ۵یاچندسانتی مت بالاتراززانو باشد پیراهن کوتاه مینی نامیده می شود.
اگرچه ممکن است شکل وشمایل کلی لباس ممکن است متفاوت باشد.پیراهن های کوتاه تراز مینی هم وجود دارند.
پیراهن مینی مناسب افرادی است که پاهای باریک ولاغر دارند(معمولا افرادی بااندام سیب شکل)
مهم نیست شکل اندامتان چگونه است ،اگرپاهای زیبایی دارید آن هارانشان دهید.
به هرحال توجه داشته باشید که پیراهن مینی بیشتر مناسب سنین پایین ودختران جوان است.


پیراهن ماکسی :پیراهن ماکسی نقطه مقابل مینی است وبلندی آن تاجایی می رسد که ممکن است روی زمین هم کشیده شود.
این پیراهن مناسب افرادی است که می خواهند پایین تنه خود رابپوشانند ضمن اینکه ،فرد رابلند قامت وباریک نشان دهند.


پیراهن گشاد:این نوع پیراهن راسته آزاد وبدون کمر است.این پیراهن مناسب افرادی است که نمی خواهند مثل پیراهن تنگ وچسبان،لباس کاملا قالب بدن شان باشد ودرعین حال،تمایل دارند پیراهنی زیبا وخیره کننده بپوشند.
از آنجا که این پیراهن کمر ندارد،برای هرتیپ بدنی مناسب است.

پیغام